stowarzyszenie Przystanek działanie slajd 1

pomagamy dzieciom, młodzieży i rodzinom z mniejszymi szansami

stowarzyszenie Przystanek działanie slajd 2

Współpracujemy z placówkami, szkołami i przedszkolami, wzbogacając ich bazę i ofertę edukacyjną

wspieramy młodych ludzi w ich rozwoju społecznym i emocjonalnym

stowarzyszenie Przystanek działanie slajd 4

Organizujemy szkolenia oraz warsztaty dla uczniów, nauczycieli i rodziców

Organizujemy i promujemy wolontariat

Przystanek warsztaty 1

Witamy na stronie internetowej stowarzyszenia PRZYSTANEK

0
lat działalności​
0
(i więcej) wolontariuszy rocznie​
0
liczba odbiorców​

Żadna szkoła nie może zmienić człowieka,
człowieka może zmienić tylko drugi człowiek

o nas

Stowarzyszenie „Przystanek” powstało w 2008 roku i zrzesza psychologów, pedagogów i terapeutów pracujących bezpośrednio z dziećmi i młodzieżą. Jesteśmy przekonani, że żadna szkoła nie może zmienić człowieka, człowieka może zmienić tylko drugi człowiek. Dlatego pracujemy i żyjemy z pasją, budząc w wychowankach nadzieję na lepsze jutro.

Ideą, która legła u podstaw założenia Stowarzyszenia, była chęć pomocy w trudnościach, z jakimi borykała się młodzież po opuszczeniu różnego typu placówek opiekuńczych czy resocjalizacyjnych. Szybko okazało się, że aby być skutecznymi, musimy objąć działaniami dużo szerszy obszar z zakresu profilaktyki, edukacji i pomocy społecznej. W pracy skupiamy się głównie na wspieraniu dzieci, młodzieży i ich rodzin. Organizujemy wypoczynek, warsztaty, szkolenia, konferencje oraz grupy wzmacniające dla uczniów i nauczycieli.

Na stałe współpracujemy z 7-mioma wrocławskimi placówkami: Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii Nr 2, Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym im. Wojtka Belona, Zespołem Szkół EKOLA, Liceum Ogólnokształcącym Nr XII, Całodobowymi Placówkami Opiekuńczo – Wychowawczymi TĘCZA i OPOKA oraz Przedszkolem nr 66 BAJKOLANDIA. Wspólnie z pracownikami z wymienionych miejsc prowadzimy działania wychowawcze i terapeutyczne, rozwijamy pasje i zainteresowania wychowanków i uczniów, angażujemy w wolontariat, wzmacniamy ich wiarę we własne możliwości i uczymy jak odnaleźć się w ciągle zmieniającym się świecie.

W trakcie wieloletniej działalności zrealizowaliśmy kilkadziesiąt projektów na rzecz rozwoju społecznego i emocjonalnego podopiecznych. Projekty promowały postawy prospołeczne, angażowały w działania wielu wolontariuszy. Wolontariat jest główną formą pracy w Stowarzyszeniu.

Od kilku lat współpracujemy z firmami Credit Suisse i Tchibo, korzystając ze wsparcia finansowego i osobowego – pracownicy firm aktywnie włączają się w działania Stowarzyszenia.

Wspólnie z Federacją na Rzecz Reintegracji Społecznej zorganizowaliśmy trzy konferencje poświęcone analizie przyczyn marginalizacji społecznej dzieci i młodzieży w Polsce, skutkom procesu wykluczenia społecznego i prezentacji programów zapobiegania i przeciwdziałania marginalizacji społecznej. W konferencjach wzięli udział przedstawiciele administracji państwowej i samorządowej, środowisk akademickich, mediów oraz pracownicy placówek publicznych i organizacji pozarządowych pracujący z dziećmi, młodzieżą i rodzinami ze środowisk wykluczonych.

ZARZĄD

Andrzej Szewczyszyn Prezes Stowarzyszenia Przystanek

ANDRZEJ SZEWCZYSZYN

Prezes Zarządu

Członek założyciel Stowarzyszenia Przystanek. Magister pedagogiki resocjalizacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończone szkolenia dodatkowe: Szkoła Pomagania Rodzinie w Dolnośląskim Ośrodku Doskonalenia Zawodowego, Certyfikat Towarzystwa Psychoprofilaktycznego w Warszawie w zakresie profilaktyki uzależnień, Studia Podyplomowe w zakresie socjoterapii w Dolnośląskiej Szkole Wyższej Edukacji we Wrocławiu, Szkoła Trenerów „Sieć” rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Studium Socjoterapii, Profilaktyki Uzależnień i Promocji Zdrowia w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym we Wrocławiu, Studium Metod Psychokorekcyjnych w Resocjalizacji i Psychoprofilaktyce –Towarzystwo Psychoprofilaktyczne w Warszawie, Kurs kwalifikacyjny z organizacji i zarządzania oświatą w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „Oświata” we Wrocławiu, Studia Podyplomowe w zakresie Doradztwa Zawodowego w Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu, Studia Podyplomowe w zakresie Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Posiada ponad 25 letnie doświadczenie w pracy z młodzieżą defaworyzowaną społecznie.

Obecnie jest nauczycielem dyplomowanym, pracuje na stanowisku pedagoga w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Wojtka Bellona we Wrocławiu.

Renata Fox Wiceprezes zarządu stowarzyszenia Przystanek

RENATA FOX

Wiceprezes Zarządu

Członek założyciel Stowarzyszenia Przystanek. Magister pedagogiki resocjalizacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła Szkołę Trenerów PAW przygotowującą do rekomendacji I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego na trenera warsztatu psychologicznego (370 godzin). Absolwentka trzech kierunków studiów podyplomowych: Socjoterapii (Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi), Organizacji Pomocy Społecznej (Dolnośląska Wyższa Szkoła Służb Publicznych)
i Choreoterapii (Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych). W trakcie szkolenia Taniec i Terapia Gestalt – Life Art Process®. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Nauczyciel dyplomowany, pracuje na stanowisku pedagoga w Zespole Szkół EKOLA w Szkole Podstawowej oraz w Dwujęzycznym Liceum Ogólnokształcącym.

KATARZYNA LEWANDOWSKA

Skarbnik

Członek założyciel Stowarzyszenia Przystanek. Magister pedagogiki resocjalizacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego, absolwentka Studium Psychoprofilaktycznego I i II stopnia prowadzonego przez Towarzystwo Psychoprofilaktyczne, absolwentka Podyplomowego Studium Prawa Karnego Wykonawczego – Uniwersytet Wrocławski. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą defaworyzowaną społecznie.

Obecnie jest nauczycielem dyplomowanym, pracuje na stanowisku wychowawcy i wicedyrektora w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Nr 2 we Wrocławiu

Zapoznaj się z ofertą warsztatów

partnerzy