O nas

Stowarzyszenie „Przystanek” powstało w 2008 roku i zrzesza psychologów, pedagogów i terapeutów pracujących bezpośrednio z dziećmi i młodzieżą. Jesteśmy przekonani, że żadna szkoła nie może zmienić człowieka, człowieka może zmienić tylko drugi człowiek. Dlatego pracujemy i żyjemy z pasją, budząc w wychowankach nadzieję na lepsze jutro.

Ideą, która legła u podstaw założenia Stowarzyszenia, była chęć pomocy w trudnościach z jakimi borykała się młodzież po opuszczeniu różnego typu placówek opiekuńczych czy resocjalizacyjnych. Szybko okazało się, że aby być skutecznymi, musimy objąć działaniami dużo szerszy obszar z zakresu profilaktyki, edukacji i pomocy społecznej. W pracy skupiamy się głównie na wspieraniu dzieci, młodzieży i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Na stałe współpracujemy z 6 wrocławskimi placówkami: dwoma domami dziecka „TĘCZA” i „OPOKA”, świetlicą „Klub Odkrywców” prowadzoną przez Społeczność Chrześcijańską z Wrocławia, Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii Nr 2, Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym im. Wojtka Belona oraz Liceum Ogólnokształcącym nr XII. Wspólnie z pracownikami z wymienionych miejsc prowadzimy działania wychowawcze i terapeutyczne, rozwijamy pasje i zainteresowania wychowanków, wzmacniamy ich wiarę we własne możliwości i uczymy jak odnaleźć się w świecie.

W trakcie 7 letniej działalności zrealizowaliśmy kilkanaście projektów na rzecz wyrównywania szans podopiecznych. Projekty promowały postawy prospołeczne, angażowały w działania wielu wolontariuszy. Wolontariat jest główną formą  pracy w Stowarzyszeniu.

Wspólnie z Federacją na Rzecz Reintegracji Społecznej zorganizowaliśmy trzy konferencje poświęcone analizie przyczyn marginalizacji społecznej dzieci i młodzieży w Polsce, skutkom procesu wykluczenia społecznego i prezentacji programów zapobiegania i przeciwdziałania marginalizacji społecznej. W konferencjach wzięli udział przedstawiciele administracji państwowej i samorządowej, środowisk akademickich, mediów oraz pracownicy placówek publicznych i organizacji pozarządowych pracujący z dziećmi, młodzieżą i rodzinami ze środowisk wykluczonych.

W skład Zarządu Stowarzyszenia „Przystanek” wchodzą:

ANDRZEJ SZEWCZYSZYN – PREZES ZARZĄDU

Andrzej

Członek założyciel Stowarzyszenia Przystanek. Magister pedagogiki resocjalizacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończone szkolenia dodatkowe: Szkoła Pomagania Rodzinie w Dolnośląskim Ośrodku Doskonalenia  Zawodowego, Certyfikat Towarzystwa Psychoprofilaktycznego  w Warszawie w zakresie  profilaktyki uzależnień, Studia Podyplomowe w zakresie socjoterapii  w Dolnośląskiej Szkole  Wyższej Edukacji we Wrocławiu, Szkoła Trenerów „Sieć” rekomendowana przez Polskie Towarzystwo  Psychologiczne, Studium Socjoterapii, Profilaktyki Uzależnień i Promocji Zdrowia w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym we Wrocławiu, Studium Metod Psychokorekcyjnych w Resocjalizacji i Psychoprofilaktyce –Towarzystwo Psychoprofilaktyczne w Warszawie, Kurs kwalifikacyjny z organizacji i zarządzania oświatą w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „Oświata” we Wrocławiu, Studia Podyplomowe w zakresie Doradztwa Zawodowego w Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu, Studia Podyplomowe w zakresie Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie w pracy z młodzieżą defaworyzowaną społecznie.

Obecnie jest nauczycielem dyplomowanym, pracuje na stanowisku pedagoga w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Wojtka Bellona we Wrocławiu. 

RENATA FOX – WICEPREZES ZARZĄDU

renataCzłonek założyciel Stowarzyszenia Przystanek. Magister pedagogiki resocjalizacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego, absolwentka Studiów Podyplomowych z zakresu Socjoterapii – Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi, absolwentka Szkoły Trenerów PAW przygotowującej do rekomendacji I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego na trenera warsztatu psychologicznego oraz absolwentka Studiów Podyplomowych z zakresu Organizacji Pomocy Społecznej na Dolnośląskiej Wyższej Szkole Służb Publicznych. Posiada 15 letnie doświadczenie w pracy z młodzieżą defaworyzowaną społecznie.

Obecnie jest nauczycielem mianowanym, pracuje na stanowisku pedagoga w  Liceum Ogólnokształcącym nr XII we Wrocławiu.

KATARZYNA LEWANDOWSKA – SKARBNIK

KasiaCzłonek założyciel Stowarzyszenia Przystanek. Magister pedagogiki resocjalizacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego, absolwentka Studium Psychoprofilaktycznego I i II stopnia prowadzonego przez Towarzystwo Psychoprofilaktyczne, absolwentka Podyplomowego Studium Prawa Karnego Wykonawczego – Uniwersytet Wrocławski. Posiada 15 letnie doświadczenie w pracy z młodzieżą defaworyzowaną społecznie.

Obecnie jest nauczycielem dyplomowanym, pracuje na stanowisku wychowawcy w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Nr 2 we Wrocławiu. 

Komentarze są wyłączone.