Zrealizowane projekty

2013:

Akcja BILET

 W grudniu 2013 pani Magdalena Piekło zinicjowała zbiórkę funduszy na bilety do kina dla podopiecznych Placówek „TĘCZA” i „OPOKA”. Dzięki ofiarności darczyńców udało się zebrać 1224 zł, za które zakupiliśmy 68 biletów do kina. Wszystkim zaangażowanym w akcje, a w szczególności jej inicjatorce, dziękujemy z całego serca!!! 

Rockowa Resocjalizacja

 Głównym celem projektu była organizacja wspólnych koncertów zespołu wokalnego Mowens z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Wojtka Bellona we Wrocławiu z zespołem rockowym Slow Motion Bullet. Cel został w pełni osiągnięty. Cotygodniowe wspólne próby obu zespołów budowały w wychowankach  poczucie własnej wartości, uczyły współpracy i kreatywności. Zaangażowanie zespołów zaowocowało zrealizowaniem 2 koncertów dla 3 placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych. Zaproszeni widzowie entuzjastycznie przyjęli występy. Całkowity koszt programu: 3625,00 zł w całości sfinansowany  z dotacji Gminy Wrocław. 

Wsparcie zimowiska Klubu Odkrywców

 Wolontariusze ze współpracującej z Nami od 2012 roku korporacji  Credi Suisse wsparli zimowisko Klubu Odkrywców (2013). W dniach 27.01 – 02.02.2013 odbyło się zimowisko zorganizowane przez Społeczność Chrześcijańską we Wrocławiu. W wyjeździe do Bielic wzięło udział 35 podopiecznych świetlicy środowiskowej ”Klub Odkrywców”. Dzięki inicjatywie pani Wiktorii J. i przekazanych przez jedną z korporacji środków w wysokości 1350,00 zł Stowarzyszenie „Przystanek” dofinansowało pobyt na zimowisku 10 wychowankom placówek „TĘCZA” i „OPOKA” oraz zakupiło materiały do zajęć plastycznych. W imieniu podopiecznych serdecznie dziękujemy wolontariuszom,   w szczególności pani Wiktorii, za okazaną pomoc i serce!!! 

2012:

Wolontariat pracowniczy: Współpraca z pracownikami Credit Suisse

 W dniach 06.12.2012 oraz 21.12.2012  osiemnastu wolontariuszy wniosło radość w życie 28 wychowanków Całodobowych Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych  „Tęcza” i „Opoka” z Wrocławia. Pracownicy zakupili paczki dla dzieci i zorganizowali wieczór mikołajkowy. 21.12.2012 wspólnie z wychowankami piekli ciasta świąteczne, robili ozdoby i ubierali choinkę. Serdecznie dziękujemy za dobre serce, szczególnie Pani Monice B, która koordynowała działania.

Resocjalizacja poprzez sztukę i wolontariat

 Z inicjatywy Stowarzyszenia w Młodzieżowym Ośrodku Nr 2 przy ul. Kieleckiej we Wrocławiu w 2012 ruszył nowy projekt wolontaryjny. Wychowankowie MOS Nr 2 pod opieką pani Katarzyny Lewandowskiej wnosili radość w życie małych pacjentów Oddziału Nefrologii Dziecięcej w Akademickim Szpitalu Klinicznym przy ul. Borowskiej we Wrocławiu. Wychowankowie współorganizowali dla dzieci przebywających w szpitalu warsztaty ceramiczne. Przygoda z ceramiką była ogromnym przeżyciem zarówno dla początkujących wolontariuszy, jak i dla  pacjentów.

Pomagamy Judycie i jej synkowi Filipowi (2012-2013)

 Judyta ma 26 lat. W 2005 roku opuściła jeden z domów dziecka we Wrocławiu. Trzy lata oczekiwała na lokal socjalny, mieszkając początkowo w domu usamodzielniającym, następnie w hostelu dla dziewcząt. W 2008 otrzymała  lokal socjalny, w którym mieszka do dziś wraz z trzyletnim synem Filipem, którego wychowuje samotnie. W 2010 roku podjęła pracę, jest cenionym pracownikiem, ma umowę na czas określony do 2020 roku, nie korzysta z pomocy społecznej. Praca okazała się jednak dla niej przekleństwem. Ze względu na zbyt wysoki dochód  na osobę utraciła prawo do lokalu socjalnego. Urząd Miasta Wrocławia zaproponował Judycie mieszkanie do remontu, niestety na własny koszt. Judyta pomimo swojej pracowitości nie jest w stanie bez pomocy innych osób i instytucji dokonać remontu, wycenionego na kwotę 21600,00 zł. Dzięki pomocy pana Bogdana Sapkowskiego pracownikom Stowarzyszenia udało się skontaktować Judytę ze Stowarzyszeniem Pomocy Mieszkaniowej dla Sierot. Dzięki życzliwości pani Barbary Dickert Judyta otrzymała darowiznę rzeczową w formie nowej kuchenki gazowej firmy Amika oraz środki na remont. Osoby, które chcę wesprzeć Judytę, mogą dokonać darowizny na konto Stowarzyszenia (w zakładce kontakt) z dopiskiem dla Judyty.

2011:

Program „W świecie pasji”

 Program finansowany z konkursu grantowego organizowanego przez Centrum Wolontariatu z Warszawy ze środków IX Świątecznej Aukcji Charytatywnej. Miał na celu poszerzenie zakresu zainteresowań i rozwinięcie zdolności (teatralnych, plastycznych, muzycznych, sportowych (wędkarstwo, jazda konna, taniec), fotograficznych, informatycznych, krajoznawczych, kulinarnych  u 80 odbiorców bezpośrednich: wychowanków dwóch domów dziecka, świetlicy społecznej oraz młodzieżowego ośrodka socjoterapii. Młodzież wzięła udział łącznie w 3 dwudniowych i 1 trzydniowym wyjazdach krajoznawczych oraz w 8 wycieczkach jednodniowych oraz 4 cyklach różnorodnych warsztatów. Dodatkowo zapewniono atrakcje na 2 wyjazdach zimowych organizowanych dla 45 adresatów projektu (karnet narciarski, dwie wycieczki jednodniowe), zakupiono 10 kompletów strojów tanecznych, 3 komplety strojów do jady konnej, 3 komplety wędkarskie, 15 koszulek klubowych dla wędkarzy oraz 1 drukarkę. Zorganizowano również wyjazd zagraniczny do Drezna dla grupy teatralnej „Eksperyment”.

Konferencje (2009, 2010, 2011)

 Trzy jednodniowe konferencje „Rodzina zastępcza dla dzieci bez przyszłości” (2009), „Jak pomagać nie upokarzając: przemoc w pomocy” (2010), „Jak pomagać nie upokarzając: przemoc w rodzinie”(2011) łącznie adresowane do 350 osób. Spotkania miały na celu integrację środowiska zawodowego oraz wypracowanie standardów zawodowych. Realizowane we współpracy z Gminą Wrocław, przedstawicielami środowisk akademickich oraz Federacją na Rzecz Reintegracji Społecznej i Towarzystwem Psychoprofilaktycznym. W konferencjach wzięli udział przedstawiciele administracji publicznej, samorządów oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych z województwa dolnośląskiego. 

2010:

Program „Era pasji”

 Głównym celem projektu było odkrywanie pasji i rozwój zainteresowań u 45 podopiecznych Ewangelickiego Centrum Diakonii i Edukacji oraz Społeczności Chrześcijańskiej we Wrocławiu. Stowarzyszenie wspólnie z Centrum Wolontariatu w Warszawie wspierało działania wolontariuszy z firmy PTC Era oraz wolontariuszy- reprezentantów społeczności lokalnej w ramach ogólnopolskiego konkursu „Podziel się swoją pasją”. Działania koncentrowały się wokół odkrywaniu 15 różnorodnych zainteresowań (golf, taniec, teatr, wędkarstwo, samochody, film, fotografia, gotowanie, jazda konna, muzyka, piłka nożna, malowanie na jedwabiu, pływanie, graffiti). Efektem programu było wykonanie 15 aniołów pasji, które zostały zlicytowane podczas IX Świątecznej Aukcji Charytatywnej. 

Program „Sztuka Cię szuka”

 Dofinansowany ze środków unijnych „Młodzież  w działaniu” akcja 1. – Młodzież dla Europy, 1.2 – Inicjatywy Młodzieżowe, realizowany  we współpracy z kołem naukowym Akadamii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Głównym celem programu było stworzenie przez studentów ASP pracowni ceramicznej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Nr 2, organizacja warsztatów ceramicznych, graficznych i szklarskich dla 80 wychowanków  oraz  promocja osiągnięć artystycznych na kiermaszu rzemiosła artystycznego podczas  FESTIWALU WYSOKICH TEMPERATUR. Cele zostały osiągnięte w pełni. Całkowity koszt programu (finansowy i pozafinansowy): 4 588,24 €, Kwota dotacji ze środków unijnych: 3 378,34€ 

Cykl 3 szkoleniowych rad pedagogicznych

Cykl rad pedagogicznych dla pracowników Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 2 we Wrocławiu. Szkolenia dotyczyły dopalaczy i środków odurzających oraz pracy zespołowej. Całkowity koszt:  2360,00 

Czas młodych nietypowych, czyli Amatorskiej Sztuki Przegląd

 Odbiorcami programu wyrównującego szansę edukacyjne, kulturowe i społeczne byli wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 we Wrocławiu (16 osób). Udział w zajęciach umożliwił podopiecznym rozwijanie własnych działań twórczych, wyobraźni i zdolności manualnych podczas zorganizowanych warsztatów z ceramiki, grafiki, szkła i różnorodnych technik plastycznych. Prace wychowanków zostały wystawione na Wrocławskim Festiwalu Wysokich Temperatur, w Ogrodzie Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, w Dolnośląskiej Szkole Wyższej na Wydziale Pedagogiki, w pomieszczeniach Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3 oraz w Centrum Kultury „Zamek”. Projekt wzbudził ogromne zainteresowanie aktywnością twórczą, pobudził inicjatywę i kreatywność. Największym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia z ceramiki. Sam proces tworzenia i styczność z materiałem plastycznym działał pozytywnie na wychowanków. Ponad to ogromne znaczenie miały dla nich wystawy i możliwość zobaczenia swoich dzieł oraz obserwowania odbioru tychże dzieł przez inne osoby. Całkowity koszt programu (finansowy i pozafinansowy): 23 401,79 zł, dofinansowanie  Gminy Wrocław w kwocie 10 000,00 zł 

2009:

„Liderem być i zdrowo żyć”

 Program rozwijający umiejętności psychospołeczne liderów młodzieżowych. Głównym celem programu było przeszkolenie grupy 24 liderów młodzieżowych (studentów, licealistów) do realizacji własnych projektów profilaktyki narkomanii w środowisku dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem. Projekt obejmował zajęcia  edukacyjne, warsztaty umiejętności psychospołecznych, konsultacje oraz praktyki w wybranych placówkach dla jednej z grup- studentów. Całkowity koszt programu: 13.000,00 zł w całości sfinansowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. 

Obóz terapeutyczny dla podopiecznych Ewangelickiego Centrum Diakonii i Edukacji

 Obóz miał na celu rozwój umiejętności społecznych wychowanków, rozwój sprawności fizycznej oraz poznawanie kultury regionu. Działania obejmowały socjoterapię, arteterapię, hipoterapię oraz edukację regionalną. Całkowity koszt programu: 13 248,02 zł. 

Cykl szkoleniowych rad pedagogicznych

 Cykl adresowany do pracowników placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz resocjalizacyjnych.  Głównym celem programu było poszerzenie warsztatu pracy z młodzieżą  o specjalnych potrzebach wychowawczych. Koszt programu 1 189,00 zł. 

2008:

Program terapeutyczny „Sprawni fizycznie – sprawni umysłowo”

 Adresowany do  wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2, obejmował profilaktykę uzależnień, edukację sportową. Jego głównym celem było wyrównywanie szans edukacyjnych, kulturowych i społecznych poprzez hipoterapię, opiekę nad zwierzętami i wykonywanie prac pomocniczych (terapeutyczne oddziaływanie pracy) oraz socjoterapię. Całkowity koszt programu: 3 941,60zł Kwota dotacji:  2 280zł. Program był dofinansowany przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu. 

Program „Asysta rodzinna”

 Jego celem była pomoc dzieciom i młodzieży opuszczającym placówki opiekuńczo –wychowawcze i resocjalizacyjne w kontynuowaniu nauki w wybranych szkołach. Beneficjentami programu byli absolwenci placówek opiekuńczo – wychowawczych i resocjalizacyjnych. Działania programu koncentrowały się na indywidualnej pracy z klientem , pomocy w załatwianiu spraw urzędowych, pracy z rodziną, wsparciu w podejmowanych działaniach i motywowaniu do rozwoju. Całkowity koszt programu: 45 850,00zł Kwota dotacji : 32 050, 00zł. Program był dofinansowany przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Komentarze są wyłączone.