13
Lat działalności
150
(I więcej) wolontariuszy rocznie
2500
Przybliżona liczba odbiorców

Żadna szkoła nie może zmienić człowieka,
człowieka może zmienić tylko drugi człowiek

O nas

Stowarzyszenie „Przystanek” powstało w 2008 roku i zrzesza psychologów, pedagogów i terapeutów pracujących bezpośrednio z dziećmi i młodzieżą. Jesteśmy przekonani, że żadna szkoła nie może zmienić człowieka, człowieka może zmienić tylko drugi człowiek. Dlatego pracujemy i żyjemy z pasją, budząc w wychowankach nadzieję na lepsze jutro.

Ideą, która legła u podstaw założenia Stowarzyszenia, była chęć pomocy w trudnościach z jakimi borykała się młodzież po opuszczeniu różnego typu placówek opiekuńczych czy resocjalizacyjnych. Szybko okazało się, że aby być skutecznymi, musimy objąć działaniami dużo szerszy obszar z zakresu profilaktyki, edukacji i pomocy społecznej. W pracy skupiamy się głównie na wspieraniu dzieci, młodzieży i ich rodzin. Organizujemy wypoczynek, warsztaty, szkolenia, konferencje oraz grupy wzmacniające dla uczniów i nauczycieli.

Na stałe współpracujemy z 6 wrocławskimi placówkami: Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii Nr 2, Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym im. Wojtka Belona, Liceum Ogólnokształcącym nr XII, Szkołą Podstawową AMS oraz Przedszkolem nr 66 BAJKOLANDIA. Wspólnie z pracownikami z wymienionych miejsc prowadzimy działania wychowawcze i terapeutyczne, rozwijamy pasje i zainteresowania wychowanków, wzmacniamy ich wiarę we własne możliwości i uczymy jak odnaleźć się w świecie.

W trakcie wieloletniej działalności zrealizowaliśmy kilkanaście projektów na rzecz rozwoju społecznego i emocjonalnego podopiecznych. Projekty promowały postawy prospołeczne, angażowały w działania wielu wolontariuszy. Wolontariat jest główną formą pracy w Stowarzyszeniu.

Od kilku lat współpracujemy z firmami Credit Suisse i Tchibo korzystając ze wsparcia finansowego i osobowego – pracownicy firm aktywnie włączają się w działania Stowarzyszenia.

Wspólnie z Federacją na Rzecz Reintegracji Społecznej zorganizowaliśmy trzy konferencje poświęcone analizie przyczyn marginalizacji społecznej dzieci i młodzieży w Polsce, skutkom procesu wykluczenia społecznego i prezentacji programów zapobiegania i przeciwdziałania marginalizacji społecznej. W konferencjach wzięli udział przedstawiciele administracji państwowej i samorządowej, środowisk akademickich, mediów oraz pracownicy placówek publicznych i organizacji pozarządowych pracujący z dziećmi, młodzieżą i rodzinami ze środowisk wykluczonych.

Zarząd
1998CAM_2021_11_06_03_19_34_FN_kadr.jpg
Andrzej Szewczyszyn
Prezes Zarządu

Członek założyciel Stowarzyszenia Przystanek. Magister pedagogiki resocjalizacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończone szkolenia dodatkowe: Szkoła Pomagania Rodzinie w Dolnośląskim Ośrodku Doskonalenia Zawodowego, Certyfikat Towarzystwa Psychoprofilaktycznego w Warszawie w zakresie profilaktyki uzależnień, Studia Podyplomowe w zakresie socjoterapii w Dolnośląskiej Szkole Wyższej Edukacji we Wrocławiu, Szkoła Trenerów „Sieć” rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Studium Socjoterapii, Profilaktyki Uzależnień i Promocji Zdrowia w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym we Wrocławiu, Studium Metod Psychokorekcyjnych w Resocjalizacji i Psychoprofilaktyce –Towarzystwo Psychoprofilaktyczne w Warszawie, Kurs kwalifikacyjny z organizacji i zarządzania oświatą w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „Oświata” we Wrocławiu, Studia Podyplomowe w zakresie Doradztwa Zawodowego w Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu, Studia Podyplomowe w zakresie Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Posiada ponad 25 letnie doświadczenie w pracy z młodzieżą defaworyzowaną społecznie.

Obecnie jest nauczycielem dyplomowanym, pracuje na stanowisku pedagoga w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Wojtka Bellona we Wrocławiu.

1998CAM_2021_11_06_03_20_41_FN
Renata Fox
Wiceprezes Zarządu

Członek założyciel Stowarzyszenia Przystanek. Magister pedagogiki resocjalizacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego, absolwentka Studiów Podyplomowych z zakresu Socjoterapii – Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi, absolwentka Szkoły Trenerów PAW przygotowującej do rekomendacji I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego na trenera warsztatu psychologicznego oraz absolwentka Studiów Podyplomowych z zakresu Organizacji Pomocy Społecznej na Dolnośląskiej Wyższej Szkole Służb Publicznych. Od kilku lat doskonali umiejętności z zakresu choreoterapii oraz teatroterapii. Posiada 20 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Obecnie jest nauczycielem dyplomowanym, pracuje na stanowisku pedagoga w Szkole Podstawowej Aktywna Mała Szkoła we Wrocławiu.

-> Film <-

1998CAM_2021_11_06_03_41_25_FN_kadr
Katarzyna Lewandowska
Skarbnik

Członek założyciel Stowarzyszenia Przystanek. Magister pedagogiki resocjalizacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego, absolwentka Studium Psychoprofilaktycznego I i II stopnia prowadzonego przez Towarzystwo Psychoprofilaktyczne, absolwentka Podyplomowego Studium Prawa Karnego Wykonawczego – Uniwersytet Wrocławski. Posiada 20 letnie doświadczenie w pracy z młodzieżą defaworyzowaną społecznie.

Obecnie jest nauczycielem dyplomowanym, pracuje na stanowisku wychowawcy i wicedyrektora w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Nr 2 we Wrocławiu

Partnerzy